Algemene voorwaarden

 ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 

 1. Alle door VZW ROTARY CLUB DAMME afgesloten overeenkomsten zijn aangegaan tegen onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden, welke integraal deel uitmaken van de overeenkomst. Onze algemene verkoopsvoorwaarden komen voor op onze offerte, orderbevestiging en factuur.  Wij verwerpen uitdrukkelijk alle voorwaarden dewelke zouden voorkomen op de handelspapieren van onze medecontractanten/klanten.  De klant erkent kennis te hebben genomen van deze algemene verkoopsvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.
  Deze algemene verkoopsvoorwaarden kunnen te allen tijde en zonder voorafgaande mededeling gewijzigd worden.

 2. De opdracht/offertes/beschrijvingen zijn vrijblijvend tot ze door ons schriftelijk bevestigd zijn.
  De opdracht is onherroepelijk en rechtsbindend voor de koper.  De opdracht komt tot stand zodra de offerte of het orderformulier werd ondertekend door of namens de opdrachtgever.  In geval van online bestelling komt dit tot stand zodra de opdrachtgever het order elektronisch heeft bevestigd.

 3. De prijzen vermeld op de webshop zijn in euro, inclusief BTW en exclusief transportkosten.
  VZW ROTARY CLUB DAMME behoudt zich het recht om de prijzen te allen tijde aan te passen of te corrigeren.  VZW ROTARY CLUB DAMME is niet verantwoordelijk voor prijsvermeldingen die evident onjuist zijn en kan deze corrigeren, ook na bestelling.

 4. Nadat de koper de bestelling bevestigd en verstuurd heeft, ontvangt deze een automatisch gegenereerde e-mail met bevestiging van zijn bestelling. De koper is verplicht de gegevens vermeld op deze bestelbon te controleren en VZW ROTARY CLUB DAMME op de hoogte te brengen van eventuele fouten of gebreken. Foutieve informatie waardoor een vlotte levering in het gedrang komt, is de verantwoordelijkheid van de koper.

 5. De goederen worden door de koper afgehaald.
  De goederen kunnen op verzoek van de koper geleverd worden, en dit op kosten van de koper.  De verzending van de goederen geschiedt op risico van de koper, zelfs indien de zending franco geschiedt.

 6. De leveringstermijn geldt louter ten informatieve titel en zonder enige verbintenis.
  Het verkoopcontact blijft bestaan, zelfs als de leveringstermijn overschreden wordt en mag slechts geannuleerd worden na schriftelijk akkoord tussen de koper enerzijds en VZW ROTARY CLUB DAMME anderzijds.  In geen geval kan de overschrijding van de leveringstermijn aanleiding geven tot schadevergoeding of weigering van de goederen.  Annulering van de klant van een order in de loop van de uitvoering wordt niet aanvaard.  Wij zijn niet verantwoordelijk voor vertraging ingeval van overmacht, staking, oorlog en overheidsmaatregelen.  Dit ontslaat VZW ROTARY CLUB DAMME van haar leveringsplicht en doet de ontstane verkoop annuleren.

 7. Alle klachten dienen gegrond en gemotiveerd te zijn en moeten uiterlijk binnen de 48 uur na ontvangst der goederen rechtstreekst aangetekend op het adres van de maatschappelijke zetel van VZW ROTARY CLUB DAMME te worden geadresseerd op straffe van verval. Wanneer de klachten betrekking hebben op verborgen gebreken moeten deze klachten gegrond en gemotiveerd zijn, en uiterlijk binnen de 48 uren na de ontdekking aangetekend op het adres van de maatschappelijke zetel worden geadresseerd op straffe van verval.
  Bij afhaling van de goederen is de klant gehouden de goederen goed te controleren.  Het meenemen van de goederen door de koper impliceert een uitdrukkelijke en onherroepelijke aanvaarding van de goederen.

 8. Betaling dient te gebeuren op één van volgende manieren :
  online betaling via de website, met kredietkaart, mastercard of bancontact.
  De facturen zijn contant betaalbaar te DAMME, behoudens schriftelijke afwijking.
  In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement van de maatschappelijke zetel van VZW ROTARY CLUB DAMME territoriaal bevoegd.  Bij niet betaling op de vervaldag van de factuur is van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 12 % per jaar verschuldigd vanaf factuurdatum, onverminderd het bepaalde in art. 6 van deze algemene verkoopsvoorwaarden.

 9. Bovendien zal in geval van gehele of gedeeltelijke wanbetaling binnen de vervaltermijn van de factuur ten titel van schadevergoeding een bedrag van 10 % van het factuurbedrag verschuldigd zijn, met een minimum van 150.00 EUR en een maximum van 2’500.00 EUR, en dit van rechtswege en zonder aanmaning, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.

 10. Uitvoering van nieuwe bestellingen mogen geweigerd worden zo de vorige niet betaald werden. De vertegenwoordigers hebben geen machtiging om gelden te ontvangen.  Bestellingen door hen genoteerd zijn slechts bindend voor VZW ROTARY CLUB DAMME na bevestiging.

 11. Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, zal de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven of e-mail door de verkoper zal hiervoor volstaan.

 12. In het geval het contract ontbonden wordt door toedoen van de klant zal VZW ROTARY CLUB DAMME een forfaitaire schadevergoeding kunnen eisen gelijk aan 20 % van de waarde van het contract, onder voorbehoud van verhoging indien de geleden schade hoger uitvalt.

 13. Bij niet betaling op zijn vervaldag van een enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van al de andere zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

 14. Onverminderd het risico van de koper met betrekking tot de goederen behouden wij ons het eigendomsrecht voor op de geleverde goederen tot volledige betaling van de prijs, inclusief BTW, eventuele administratieve kosten, intresten en forfaitaire schadevergoeding. De koper draagt alle risico’s van deze goederen vanaf de levering.  Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren zal de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn.  De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven of e-mails door VZW ROTARY CLUB DAMME zal hiervoor volstaan.

 15. De koper heeft het recht zijn online bestelling te herroepen, en dit binnen de 14 kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag waarop de koper of een door hem aangestelde derde, de goederen fysiek in bezit neemt. De koper stelt ROTARY DAME op de hoogte van zijn herroeping via aangetekend schrijven of e-mail.  De koper stuurt de goederen onverwijld en in elk geval binnen de 14 kalenderdagen volgend op de dag van deze beslissing tot herroeping terug.  De verzendingskosten blijven ten laste van de koper.
  De aangekochte goederen dienen onbeschadigd en in originele verpakking teruggezonden te worden.  Bij bewezen vaststelling dat het product beschadigd is of onbruikbaar voor verkoop kan VZW ROTARY CLUB DAMME afzien van de teruggave van het volledig bedrag.  De koper dient zijn rekeningnummer toe te voegen, zodat VZW ROTARY CLUB DAMME de terugbetaling kan uitvoeren.  Enkel het door de koper werkelijk betaalde bedrag, zonder terugbetaling van verzendkosten, kan teruggestort worden, en dit binnen de 30 werkdagen nadat het product op het retouradres werd ontvangen.
  Retouradres :  Dammesteenweg 4, 8340 DAMME.

 16. Wij dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor het gebruik van en de toepassing die de koper van de geleverde goederen maakt. De koper is verantwoordelijk voor het gebruik van de goederen.  VZW ROTARY CLUB DAMME zal geenszins kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor schade aan derden berokkend door het toedoen van de geleverde goederen.  De koper zal ten allen tijde VZW ROTARY CLUB DAMME hiertoe vrijwaren mocht zij door derden aangesproken worden.

 17. Bij tegenstrijdigheden tussen onze verkoops- en leveringsvoorwaarden en de aankoopvoorwaarden van de koper vermeld op de bestelbon, prijsaanvragen, etc. hebben bovenvermelde verkoopsvoorwaarden absoluut voorrang, tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk werd afgeweken.

 18. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor zover zij niet strijdig zijn met bepalingen van openbare orde en dwingend recht. Mocht één van de clausules nietig bevonden worden, zal dit niet de geldigheid van de rest van de overeenkomst aantasten. De nietige clausule zal zodanig uitgelegd worden dat zij in overeenstemming is met het dwingend recht.

 19. Bij gebeurlijke betwistingen zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement BRUGGE bevoegd. Het Belgisch recht is van toepassing.