STAR-fonds: charter

Visie

In solidariteit verbinden wij ons in de strijd tegen (kinder)-armoede en ter bevordering van het jeugdwelzijn. Dit fonds is een krachtige belofte om samen te werken, middelen te bundelen en hoop te bieden aan hen die het nodig hebben. Samen wensen we mee te bouwen aan een rechtvaardigere toekomst, waar elk jong of volwassen individu de kans krijgt om zijn/haar volledig potentieel te bereiken, vrij van de last van armoede of gebrek aan middelen.

Doel

1) Het doel van dit fonds is het waarborgen van het welzijn en de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Dit fonds streeft ernaar om financiële middelen te verstrekken ter ondersteuning van programma's en initiatieven die de kwaliteit van het leven van jongeren verbeteren. Het focust op educatie, gezondheid, sociale inclusie en andere aspecten die bijdragen aan een positieve jeugdontwikkeling, met als uiteindelijk doel het creëren van gelijke kansen voor alle jongeren.

2) Daarnaast engageert dit fonds zichom armoede te verlichten en ondersteuning te bieden aan individuen en gemeenschappen die zich in een financieel precaire situatie bevinden. Het fonds heeft als missie om middelen te verzamelen en deze strategisch in te zetten voor programma's en projecten die gericht zijn op het verbeteren van de levensomstandigheden, het verschaffen van basisbehoeften en het bevorderen van duurzame oplossingen om de cyclus van armoede te doorbreken.

Doelgroep

Dit fonds richt zich op alle kinderen, schoolgaande jeugd en volwassenen die opgroeien en leven in moeilijke financiële en sociale omstandigheden.

De projecten die worden ondersteund kunnen door derden (bijvoorbeeld vzw’s rond armoedebestrijding en jeugdwelzijn) worden aangebracht. Voorkeur gaat uit naar regionale projecten, maar specifieke internationale projecten kunnen eveneens in overweging worden genomen.

Dit fonds engageert zich ook om vzw’s, actief in bovenvermelde domeinen, aan te spreken en de mogelijkheid te bieden, individuele of groepsprojecten, voor te stellen, ter evaluatie en financiële ondersteuning.

Oprichting

Rotary Damme vzw, zijnde het voltallige bestuur en alle actieve leden, zijn de bezielers en drijvende krachten achter dit fonds. De oprichting van het fonds werd met éénparigheid van stemmen goedgekeurd op 28/11/2023. Een specifiek logo werd ontworpen. Deze  chartertekst werd opgesteld en goedgekeurd door alle leden van Rotary Club Damme.

Beheer en structurele continuïteit

Het STAR-fonds wordt beheerd door de Commissie Dienst aan de Gemeenschap (commissie DAG) van Rotary Club Damme. Deze Commissie is samengesteld uit 4 tot 8 actieve leden. De commissie wordt geleid door een voorzitter die aangesteld werd door Rotary Club Damme. De voorzitter kan zich laten bijstaan door een ondervoorzitter die hij specifieke fondsopdrachten kan toevertrouwen. De Commissie maakt jaarlijks de keuze welke projecten in aanmerking komen om gesteund te worden vanuit het fonds. Een meerjaren ondersteuning is zeker mogelijk. Grote projecten en kleinere (individuele) initiatieven komen in aanmerking. Een grondige evaluatie van de aangeboden projecten wordt voorzien en de commissie beraadslaagt hierover zoveel als ze
nodig acht.

Er worden ook campagnes voorzien om het fonds kenbaar te maken bij potentiële begunstigden en eventuele schenkers, zoals serviceclubs of derden.

De commissie waakt erover dat, de visie en doelstellingen, hierboven beschreven, worden toegepast alsook de rotarische principes en gedachten. De voorzitter is ook verantwoordelijk voor de continuiteit van handelen binnen het fonds en voorziet jaarlijks een schriftelijk verslag van de activiteiten, financiële situatie en gesteunde projecten, dewelke ter kennisname dient voorgelegd te worden tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van de vzw Rotary Damme. Bij een voorzitterswissel van de commissie DAG, voorziet de uittredende voorzitter alle overdracht van informatie aan de inkomend voorzitter, waarbij eerstgenoemde nog minstens 1 jaar actief blijft in
de commissie.

Besluiten binnen de commissie worden genomen met een aanwezigheid van 2/3de van de commissieleden en met een gewone meerderheid van stemmen. De commissie streeft naar volledige transparantie.

Het fonds heeft als streefdoel om jaarlijks minstens 20.000€ te voorzien voor het ondersteunen van goedgekeurde projecten.

Verwerven van financiële middelen

De financiële middelen worden gegenereerd uit fundraisings die worden georganiseerd door Rotary Club Damme of door giften van derden. De nettowinst van fundraisings of benefieten worden aan het fonds geschonken.  Een vooraf bepaald bedrag kan eveneens worden overeengekomen.

Een schenking, al-of-niet anoniem, behoort eveneens tot de mogelijkheden. Een fiscaal attest kan dit fonds evenwel niet voorzien.

Het verwerven van middelen kan ook door de hefbomen die kunnen verworven worden via Rotary D2130 en Rotary International. Voor projecten die de Commissie DAG ervoor geschikt vindt, kan
verkend worden in hoeverre het beschikbare budget voor deze projecten kunnen ingeschreven worden in de Grant-werking van Rotary-International (Global Grants en/of District Grants).

De middelen worden op een aparte rekening op naam van vzw Rotary Damme gestort en van daaruit tevens verdeeld. De penningmeester van Rotary Club Damme waakt over het correct ontvangen en uitgeven van de gelden en voorziet ook jaarlijks in een financieel verslag.

Besluit

Het STAR-fonds zal bevorderlijk zijn voor de bestrijding van armoede en ter verbetering van het welzijn van jongeren en volwassenen op een gestructureerde en transparante wijze.

Goedgekeurd bij de algemene vergadering van de vzw Rotary Damme op 28 november 2023.